Projekt “Włącz się do gry!” skierowany jest do osób:

  •  zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego (w rozumieniu KC) w jednym z powiatów: makowskim, mławskim, płockim, przasnyskim, pułtuskim, sierpeckim, m. Płock,
  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej dwie z poniższych przesłanek:

-korzystających lub będących członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przesłanek,

-osób dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

-osób niepełnosprawnych,

-członków rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

-korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres uzyskanego wsparcia nie powiela działań, które otrzymywały/otrzymują z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,  o których mowa w POPŻ

-przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz członków rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

-przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.),

-bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

-osoby niesamodzielne

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 72 osób (44K, 28M) powyżej 18 roku życia, do wieku emerytalnego, zamieszkujących w woj. mazowieckim powiaty: makowski, mławski, płocki, przasnyski, pułtuski, sierpecki, m.Płock (w rozumieniu KC), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia ( w tym min. 30% os. niepełnosprawnych), poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, dostosowanych do potrzeb Uczestnika w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie od 01.11.2017 r. do 31.08.2018 r.

W ramach projektu Uczestnicy/czki otrzymują następujące wsparcie:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników – spotkania 3h na jednego UP, harmonogram: 01.2018 r. (I tura), 02.2018 r. (II tura). Proces wsparcia będzie oparty o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, predyspozycji i potencjału.

2. Poradnictwo specjalistyczne – spotkania 6h na jednego UP, harmonogram: 01.2018 r. (I tura), 02.2018 r. (II tura). Specjaliści będą udzielać Uczestnikom/czkom Projektu porad w sprawach m.in rodzinnych, świadczeń socjalnych. Poradnictwo polega na przedstawieniu możliwych rozwiązań problemu, z którym zgłosił się UP i ich konsekwencji, wsparciu w dokonywaniu wyboru i w razie potrzeby na sporządzeniu wspólnie planu działania.

3. Poradnictwo zawodowe – spotkania 3h dla jednego UP, harmonogram: 02.2018 r. (I tura), 03.2018 r. (II tura). Doradca zawodowy zbada kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe UP, określi ścieżkę rozwoju zawodowego.

4. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe w wymiarze 24 h na grupę, harmonogram: 02.2018 r. (I tura), 03.2018 r. (II tura). Podczas szkolenia będzie poruszana następująca tematyka: zasady i zachowania związane z pełnieniem określonej rol społecznej, kształtowanie prawidłowych postaw kultury osobistej, komunikacja interpersonalna autoprezentacja.

5. Indywidualny life-coaching dla osób niepełnosprawnych – 6 h dla każdego UP (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych), harmonogram: 02-07.2018 r. (I tura), 03-08.2018 r. (II tura). Tematyka będzie dostosowana indywidualnie, tak aby UP mogli rozwiać umiejętności społeczne i zaplanować swój rozwój osobisty.

6. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych – szkolenie grupowe w wymiarze 80 h na grupę, harmonogram: 03-04.2018 r. (I tura), 04-05.2018 r. (II tura). Tematyka szkolenia będzie opracowana na etapie realizacji projektu, na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy i  będzie zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy.

7. Staże zawodowe – 3 miesięczne, harmonogram: 05-07.2018 r. (I tura), 06-08.2018 r. (II tura). Wymiar czasu pracy dla Uczestników/czek to 8h/na dobę i 40 h/tydzień, w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności czas pracy może zostać skrócony do 7h/dobę i 35h/tydzień. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest ukończenie szkolenia (zad.6), gdyż staże będą powiązane z tematyką szkolenia.

8. Pośrednictwo pracy – 3 h dla każdego UP, harmonogram: 05-07.2018 r. (I tura), 06.08.2018 r. (II tura). Zadanie będzie realizowane równolegle ze stażem. Pośrednik będzie motywował UP do samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednik będzie inicjował spotkania Uczestników/czek Projektu z pracodawcami.

Dodatkowo Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

– zwrot kosztów dojazdu do każdej formy wsparcia, z zaznaczeniem, że wsparcie znajduje się poza miejscem zamieszkania UP,

-poczęstunek podczas “Treningu umiejętności społecznych” oraz catering podczas szkolenia,

-materiały na zajęcia grupowe.